Connect with us

Vấn đề Pháp lý

Vụ Bùi Chát: Xử phạt dựa trên một nghị định vi hiến

Và trái Luật Xử lý Vi phạm Hành chính.